Leveransvillkor för bodetablering

Tillämplighet

För bodetablering gäller Lambertsson Sveriges Allmänna hyresvillkor med nedanstående ändringar och tillägg om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Transport

Vid bodetablering utförs transport, montage och demontage av uthyraren.

Tillfartsvägar

Hyrestagaren förutsätts tillhandahålla framkomlig väg och arbetsområde för montage respektive demontage av bodar, med bärighet för maskiner och transporter.

Etableringsyta

Beställaren ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av denna avseende etableringsytan. Saknas vid tidpunkten för beställnings eller anbudets avgivande uppgift om förekomst av hindrande ledningar, träd, höjdskillnader etc. har uthyraren rätt att förutsätta att etableringsutrymmet är fri från sådant, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Hyrestagaren ska tillhandahålla en markyta inom arbetsområdet som förutsätts vara plan, hårdgjord, snö- och isfri med erforderlig bärighet för etableringen.

Maximal höjdavvikelse är 50 cm inom hyresobjektets begränsningslinje. Hyrestagaren ska innan avetablering tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning av mark och takytor.

Markarbeten och återställningsarbeten ingår inte i uthyrarens åtagande.

Arbetsområde

Hyrestagaren förutsätts tillhandahålla erforderligt arbetsområde för montage respektive demontage av bodar, elkraft och VA-installationer, inklusive tillräcklig uppställningsyta för samtidigt arbete med erforderliga lyftanordningar samt minst 2 höjdmeter runt hela etableringen för ställningsarbeten.

Alla i bodleveransen ingående delar, tex grundmaterial, VA samt övrigt ingående material skall kunna lossas i närheten av etableringsytan.

Vid montage respektive demontage får c/c avstånd mellan lyftanordning och bodenhet inte överstiga 7 meter.

Samordningsansvar

Montage respektive demontage ska kunna bedrivas i löpande följd utan störningar orsakade av hyrestagaren eller andra aktörer på arbetsplatsen.

Av hyrestagaren tillhandahållen personal ska ha erfoderlig utbildning.

I god tid för montage respektive demontage ska hyrestagaren skriftligt lämna namn och telefon för samordningsansvarig enligt AML 3:7, AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbeten.

Allmänna hjälpmedel

Om inte annat är avtalat förutsätts hyrestagaren tillhandahålla tillfällig VA-försörjning samt erforderlig elkraft till belysning och till drift av handverktyg och o.d. vid överenskomna anslutningspunkter.

Ersättning

Priset är baserat på arbete utan avbrott under ordinarie arbetstid. Uthyraren fritar sig från ersättningsanspråk för försenat montage respektive demontage beroende på otjänligt väderleksförhållande.

Brandskydd

Hyrestagaren och byggherren är ansvariga för systematiskt brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Ansvar

Om det vid återlämnandet erfordras ytterligare åtgärder i form av exempelvis:

  • Rengöring av bod utöver ordinarie rengöring ingående i avetablering, exempelvis grovrengöring, maskinskurning golv, klottersanering samt tömning av kläder, skräp och matvaror
  • Komplettering av inventarier pga trasiga eller saknade inventarier
  • Utbyte av utrustning pga sönderfrysning
  • Reparationer exempelvis återställa hål i väggar, skador i fasader och ytskikt, rekonditioneringsåtgärder utöver normalt slitage.

Vidtagna åtgärder dokumenteras med hjälp av ”Leverans och Returkontroll”, samt vid behov kompletterat med bilder.

Information om åtgärder som medför extra debitering framgår av översänd retursedel.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.