Allmänna hyresvillkor

Giltig fr o m 2014-12-01 och tillsvidare

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av, och tillägg till hyresvillkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens depå. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. För de fall parterna avtalat att Uthyraren ska ombesörja transport ska hyres objektet avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när Uthyraren avhämtat godset på anvisad plats och retursedel utfärdats.

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren ska vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär ska instruktionerna vara skriftliga.

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet som mottaget i fullgott skick.

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörj- medel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

3.5 Hyresobjektet ska under hyrestiden handhas och förvaras av Hyrestagaren på sådant sätt att den inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämt ning från Uthyrarens depå, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyres tagaren återlämnat hyresobjektet enligt 2.1, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på av Hyrestagaren anvisad plats.

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag om inte annat skriftligen avtalats.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens vid varje tid gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyres objekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat. Sanering, rengöring och transport av hyresobjekt sker mot särskild ersättning.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror, priser för tillbehör och andra tjänster är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift eller förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet för respektive hyres objekt till återanskaffningskostnaden.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Vid stöld av hyresobjekt under hyrestiden ska Hyrestagaren meddela Uthyraren om stölden och över lämna kopia av polisanmälan till Uthyraren. Tills polisanmälan inkommit till Uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

6.4 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.5 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Inte i något fall svarar Uthyraren för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust till följd av leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott eller annan liknande omständighet.

6.6 Hyrestagaren ska hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffnings kostnaden.

6.7 Uthyraren och hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

6.8 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

7. Hävande

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Häver Uthyraren avtalet har han rätt att återta hyresobjektet på Hyres tagarens bekostnad och kräva skadestånd.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av om ständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat för hållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

7.3 Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om före tagsrekonstruktion, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller annan liknande omständighet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

9. Tillägg

9.1 Särskilda hyresvillkor gäller för kranar grupp 71 och 72. Dessa villkor bifogas hyresavtalet.

9.2 För bodetablering gäller Allmänna hyresvillkor med de ändringar och tillägg som följer av Leveransvillkor Bodetablering.

9.3 Särskilda villkor för köp Vid köp av varor, förbehåller sig säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således ej rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna.

Särskilda villkor vid uthyrning av utrustning kopplad mot mobilnätet

Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet och/eller, i förekommande fall, sådan tjänst eller produkt från tredje part som ingår i hyresobjektet, inte används i strid med lokalt gällande lag eller förordning. Hyrestagare är skyldig att ersätta uthyraren för direkt och/eller indirekt skada som uppkommer genom användande i strid med lokalt gällande lag eller förordning och som drabbar uthyraren. 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats